Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Technikum nr 19 w Poznaniu, w celu potwierdzenia woli nauki w Technikum nr19  proszeni są o jak najszybsze dostarczenie  następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

Jednocześnie z powyższymi dokumentami lub w późniejszym terminie należy również dostarczyć dokumenty:

  • dwa podpisane ołówkiem zdjęcia legitymacyjne (imię, nazwisko, klasa);
  • kartę zdrowia ze szkoły podstawowej
  • kserokopię odpisu lub odpis aktu urodzenia
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dot. klasy kształcącej w zawodzie: technik analityk – skierowanie do lekarza zostanie wystawione przez szkołę w momencie przyjmowania powyższych świadectw potwierdzających wolę nauki);

UWAGA: Osoby, które zostały zakwalifikowane do T19 i szkoła nie była ich pierwszym wyborem, będą proszone o wypełnienie podczas składania świadectw kwestionariusza danych osobowych lub dostarczenie kwestionariusza wydrukowanego ze strony naboru (składanego wcześniej do szkoły pierwszego wyboru).

Dokumenty przyjmujemy w terminie

23 – 30 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 – 15.00 w budynku szkoły przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 w Poznaniu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia ww dokumentów to  30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Niedostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w Technikum nr 19 w Poznaniu.

Skip to content