ZARYS HISTORII SZKOŁY

1947 – utworzenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy HCP (ówczesna ul. Daszyńskiego 217),

1951 – powstanie Technikum Budowy Taboru Kolejowego,
1956 – przeniesienie Szkoły do budynków przy ul. F. Dzierżyńskiego 352/360,

1959 – zmiana nazwy Technikum Budowy Taboru Kolejowego – na Technikum Mechaniczne,

1967 – nadanie Szkole imienia Janka Krasickiego; otwarcie nowej sali gimnastycznej,

1972 – powstanie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,

1975 – zmiana nazwy ZSZ Nr 1 – na Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Janka Krasickiego,

1991 – powstanie w ZSM Nr 1 czteroletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego,

1995 – powstanie w ZSM Nr 1 Liceum Technicznego,

1997 – Złoty Jubileusz Szkoły,

1998 – zmiana nazwy ZSM Nr 1 – na Zespół Szkół Licealno – Technicznych,

2002 – powstanie w ZSL – T trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego i trzyletniego XIX Liceum Profilowanego,

2007 – jubileusz 60 – lecia Szkoły,

2008 – powstanie w ZSL-T Technikum Nr 19,

2008 – nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego XIX Liceum Ogólnokształcącemu,

2012 – przyłączenie do ZSL-T Zespołu Szkół Chemicznych.

DYREKTORZY SZKOŁY

1947 – 1968 – mgr inż. Roman Madej

1968 – 1977 – mgr Zygmunt Sobczyński

1977 – 1991 – mgr Jerzy Majchrzak

1991 – 1998 – mgr inż. Włodzimierz Kruszwicki

1998 – 2004 – mgr inż. Jerzy Śmigielski

2004 – 2014 – mgr Elżbieta Wypijewska

od 2014 – mgr Beata Lisińska

Rok 1947 uznaje się za początek dziejów naszej szkoły. Wtedy to przy Zakładach HCP powstał Ośrodek Szkolenia Zawodowego (ówczesna ul. Daszyńskiego 217, od 1951 r. ul. F. Dzierżyńskiego, później ul. 28 Czerwca 1956).

W pierwszych latach po wojnie istniały przy HCP różne typy szkół, które kształciły pracowników przede wszystkim dla własnych potrzeb, m. in. Szkoła Przemysłowa (typ szkoły zasadniczej), której dyrektorem został mgr inż. Roman Madej. W 1951 roku powstało czteroletnie dzienne Technikum Budowy Taboru Kolejowego, kierowane przez rok przez mgra Kazimierza Zabłockiego, a od 1952 r. przez mgra inż. R. Madeja.

Od listopada 1956 r. cała szkoła przeniosła się do nowych budynków, będących własnością HCP, przy ul. F. Dzierżyńskiego 352/360. Zarządzeniem Ministra Oświaty z 1959 r., w sprawie ustalenia nazw szkół, wprowadzona została nowa nazwa Technikum Mechaniczne (obejmujące szkołę młodzieżową i wydziały dla pracujących). W 1967 r. szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego, co połączono z oddaniem do użytku hali sportowej.

W latach sześćdziesiątych dużą popularnością cieszyło się kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym. Dyrektorem Technikum Mechaniczno – Elektrycznego dla Pracujących był wówczas mgr Cz. Dytz. Przy Technikum Mechanicznym istniały też szkoły pomaturalne. Wszystkie typy szkół weszły od 1972 r. w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.W 1975 r. zmieniono nazwę Szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych im. Janka Krasickiego, a od 1992 na Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1. W latach 1968 – 1977 dyrektorem naczelnym Szkoły był mgr Zygmunt Sobczyński, w latach 1977 – 1991 mgr Jerzy Majchrzak, a w latach 1991 – 1998 mgr inż. Włodzimierz Kruszwicki.

Od września 1991 r. w szkole zaczęło funkcjonować XIX Liceum Ogólnokształcące o profilu podstawowym z poszerzonym programem informatyki. Stopniowo w sprzęt komputerowy wyposażono dwie pracownie, umożliwiające nauczanie podstaw informatyki, komputer trafił też do gabinetu dyrektora, sekretariatów, biblioteki. Z każdym miesiącem poszerzał się zakres komputeryzacji szkoły. Od 1 września 1993 r. wprowadzono w LO autorski program nauczania informatyki, opracowany przez mgr inż. Cz. Pakułową i dyr. Wł. Kruszwickiego. Ten profil kształcenia stał się kierunkiem dominującym w XIX LO.

Od początku lat 90-tych gwałtownie zmalało zainteresowanie młodzieży nauką w naszym Technikum, bo dla jego absolwentów brakowało pracy. Systematycznie rosła liczba uczniów zainteresowanych nauką w LO. W okolicy Dębca „Dziewiętnastka” była jedynym LO i to położenie szkoły zadecydowało, że uczyło się u nas najwięcej młodzieży z Dębca, Lubonia, Puszczykowa i Mosiny. Powstanie Liceum Ogólnokształcącego zasadniczo zmieniło oblicze szkoły. Dotychczasowe Technikum było placówką zdecydowanie męską. W historii szkoły dziewczęta stanowiły nikły procent społeczności uczniowskiej. W klasach licealnych zaczęły przeważać dziewczęta.

Od września 1995 r. powstało w naszej szkole eksperymentalne Liceum Techniczne (o specjalnościach: elektroniczna, mechaniczna, ekonomiczno-administracyjna, kształtowanie środowiska), którego program kształcenia oparty był na wzorcach europejskich. Tak więc tradycyjne Technikum Mechaniczne znalazło się na rozdrożu, wypierane przez XIX LO i Liceum Techniczne.

W październiku 1997 r. uroczyście obchodziliśmy Złoty Jubileusz. W 1998 roku zmianie uległa nazwa szkoły – z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr1 – na Zespół Szkół Licealno – Technicznych. Szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar (6.11.1999r.), ufundowany przez Radę Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów. W 2002 r. w ZSL-T powstało trzyletnie XIX Liceum Ogólnokształcące i trzyletnie XIX Liceum Profilowane.

W latach 1998 – 2004 dyrektorem naczelnym szkoły był mgr inż. Jerzy Śmigielski, a od 1 września 2004 r. zastąpiła go na tym stanowisku mgr Elżbieta Wypijewska. W 2007 r. świętowaliśmy jubileusz 60 – lecia szkoły. W 2008 r. XIX Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym samym roku w ZSL-T powstało Technikum Nr 19.

We wrześniu 2012 roku do Zespołu Szkół Licealno – Technicznych przyłączono Zespół Szkół Chemicznych, co poszerzyło ofertę kształcenia o nowe kierunki. W ramach Technikum Nr 19 proponujemy gimnazjalistom kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik analityk, technik ochrony środowiska oraz technik technologii chemicznej.

Od 1 września 2014 r. stanowisko dyrektora naczelnego objęła mgr Beata Lisińska.

Skip to content