Ważne informacje

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/25

Czytaj więcej

Strona naboru po Szkole Podstawowej

Przejdź do strony naboru po szkole podstawowej.
Przeczytaj informacje o szkole i klasach.

Przejdź do strony

Przetwarzanie danych osobowych

Przejdź do pliku informacji o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
RODO

Czytaj więcej

Terminy postępowania rekrutacyjnego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 2024 W TECHNIKUM NR 19 W POZNANIU

SPOSOBY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dostarczenie do skrzynki podawczej zainstalowanej w holu szkoły.
2. Nadanie listem poleconym na adres szkoły (o zachowaniu terminu stanowi data dostarczenia listu do szkoły).
3. Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja na stronie systemu Nabór pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty w pliku Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego).
4. Wysłanie skanów podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

  1. od 20 maja do 14 czerwca 2024 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. od 20 maja do 17 lipca 2024r. – wydanie przez szkołę dla kandydatów  skierowań na badania lekarskie.
  3. od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  4. 12 lipca 2024r. godz.12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. od 11 lipca do 17lipca 2024 do godz.15.00– Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  6. 18 lipca 2024 r godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

11.07.2024 – 10:00 – 15:00

12.07.2024 – 10:00 – 15:00

15.07.2024 – 10:00 – 15:00

16.07.2024 – 10:00 – 15:00

17.07.2024 – 10:00 – 15:00

Nasze klasy

Technik informatyk

Technik informatyk

1B -Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone: Informatyka , matematyka

1C,D -Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone: Matematyka, język angielski

Technik informatyk dla wszystkich klas:

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Informatyka, Język obcy nowożytny

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Czytaj więcej

Technik programista

Technik programista

1E -Technik programista

Przedmioty rozszerzone: Informatyka, matematyka

Technik programista :

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Informatyka, Język obcy nowożytny

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Czytaj więcej

 
1A - technik analityk

1A - technik analityk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone: Chemia oraz dodatkowe godziny Biologii
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Biologia, Chemia

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
CHM.03 - przygotowanie sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych
CHM.04 - wykonywanie badań analitycznych

Zajęcia dodatkowe do wyboru:
chemia kosmetyczna
działania na rzecz ochrony środowiska

KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU CHEMII NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Czytaj więcej

 
Skip to content