Ważne informacje

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/22 znajdą Państwo pod poniższym linkiem

Czytaj więcej

Strona naboru po Szkole Podstawowej

Przejdź do strony naboru po szkole podstawowej.
Przeczytaj informacje o szkole i klasach.

Przejdź do strony

Strona naboru po Szkole Podstawowej

Przejdź do strony naboru po szkole podstawowej.
Wypełnij wniosek elektronicznie

Przejdź do strony

Terminy postępowania rekrutacyjnego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 2021 W TECHNIKUM NR 19 W POZNANIU

SPOSOBY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dostarczenie do skrzynki podawczej zainstalowanej w holu szkoły.
2. Nadanie listem poleconym na adres szkoły (o zachowaniu terminu stanowi data na stemplu pocztowym).
3. Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja na stronie systemu Nabór pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty w pliku Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego).
4. Wysłanie skanów podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
1. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. 22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4. od 23 lipca 2021 r. od godz. 10.00 do 30 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do oddziału P_1a (technik analityk) skierowań na badania lekarskie (ostateczny termin dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu to 26 września).
5. od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenia lekarskiego klasa technik analityk.
6. 2 sierpnia 2020 r do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Nasze klasy

1A - technik analityk

1A - technik analityk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone: Chemia oraz dodatkowe godziny Biologii
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Biologia, Chemia

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
CHM.03 - przygotowanie sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych
CHM.04 - wykonywanie badań analitycznych

Zajęcia dodatkowe do wyboru:
chemia kosmetyczna
działania na rzecz ochrony środowiska

KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU CHEMII NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Czytaj więcej

Technik informatyk

Technik informatyk

1B -Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone: Informatyka

1C,D -Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone: Matematyka

Technik informatyk dla wszystkich klas:

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Informatyka, Język obcy nowożytny

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Czytaj więcej

Skip to content