Ważne informacje

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/23

Czytaj więcej

Strona naboru po Szkole Podstawowej

Przejdź do strony naboru po szkole podstawowej.
Przeczytaj informacje o szkole i klasach.

Przejdź do strony

Terminy postępowania rekrutacyjnego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 2022 W TECHNIKUM NR 19 W POZNANIU

SPOSOBY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dostarczenie do skrzynki podawczej zainstalowanej w holu szkoły.
2. Nadanie listem poleconym na adres szkoły (o zachowaniu terminu stanowi data na stemplu pocztowym).
3. Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja na stronie systemu Nabór pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty w pliku Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego).
4. Wysłanie skanów podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
2. od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. 20 lipca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4. od 16 maja 2022 r. od godz. 10.00 do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów do oddziału 1A (technik analityk) skierowań na badania lekarskie (ostateczny termin dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu to 26 września).
5. od 20 lipca 2022 do 01 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenia lekarskiego klasa technik analityk.
6. 2 sierpnia 2022 r do godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

KOMISJA REKRUTACYJNA PRACUJE WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

08.07.22        --->  11.00- 17.00
11.07.22         --->    8.00- 15.00
12-13.07.22   --->  10.00- 15.00
20-29.07.22  --->  10.00 -15.00

Nasze klasy

Technik informatyk

Technik informatyk

1B -Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone: Informatyka , matematyka

1C,D -Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone: Matematyka, język angielski

Technik informatyk dla wszystkich klas:

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Informatyka, Język obcy nowożytny

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Czytaj więcej

Technik programista

Technik programista

1E -Technik programista

Przedmioty rozszerzone: Informatyka, matematyka

Technik programista :

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Informatyka, Język obcy nowożytny

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Czytaj więcej

 
1A - technik analityk

1A - technik analityk

Języki obce: Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Przedmioty rozszerzone: Chemia oraz dodatkowe godziny Biologii
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Biologia, Chemia

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Praktyki: w 3 i 4 klasie
Kwalifikacje w zawodzie
CHM.03 - przygotowanie sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych
CHM.04 - wykonywanie badań analitycznych

Zajęcia dodatkowe do wyboru:
chemia kosmetyczna
działania na rzecz ochrony środowiska

KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU CHEMII NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Czytaj więcej

 
Skip to content