1. od15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. od26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły.
  3. od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. do godz.15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  4. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do oddziału P_1a (technik analityk) skierowań na badania lekarskie (ostateczny termin dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu to 26 września).
  6. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00– Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy zawodu technik analityk).
  7. 19 sierpnia 2020 r do godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wersja do pobrania: T19_rekrutacja_harmonogram-2020_20221.pdf

Skip to content