Rekrutację w postępowaniu uzupełniającym przeprowadza się w następujących terminach:

  1. Od 25 lipca do 28 lipca 2023 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przez SYSTEM NABÓR lub skrzynkę podawczą w szkole).
  2. Od 25 lipca do 04 sierpnia 2023 r. – wydanie przez szkołę dla kandydatów do oddziałów technik analityk skierowań na badania lekarskie.
  3. 03 sierpnia 2023 r. godz.12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od 03 sierpnia do 10 sierpnia 2023 do godz.15.00– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy zawodu technik analityk).
  5. 11 sierpnia 2023 r godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Skip to content