Zarządzenie Nr 10/2021/2022
Dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§ 2.
Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), realizowane w okresie ograniczenia funkcjonowania Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§ 3.
1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
a) nauczyciel zrealizował zajęcia w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
b) nauczyciel uwzględnił tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikający z ramowych planów nauczania dla Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
c) nauczyciel zweryfikował uczestnictwo uczniów na zajęciach,
d) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
e) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
f) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.e,
g) nauczyciel dokonywał weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również informował uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,
i) nauczyciel udzielał wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,
2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit.g może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając kryteria określone w § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
§ 5.
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Beata Lisińska

T19_zarzadzenie10_1

T19_zarzadzenie10_2

Skip to content