Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania”

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 525 741,41 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 446 880,19 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest zapobieganie / łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej w postaci 79 laptopów z oprogramowaniem oraz 30 tabletów dla nauczycieli i uczniów z 7 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

 1. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 60-995 Poznań, w tym:
 • Technikum Przemysłu Spożywczego,
 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań, w tym:
 • Technikum Ekonomiczno-Administracyjne,
 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1, 61-659 Poznań, w tym:
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2,
 • Branżowa Szkoła specjalna I Stopnia nr 1,
 1. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, w tym:
 • Technikum Budowlane,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 1. Technikum nr 19 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań.

 

Skip to content