Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

  1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
  2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba, ubrana w środki ochrony osobistej, niezwłocznie przechodzi z uczniem do wyznaczonej sali izolacji i daje uczniowi do założenia maseczkę oraz rękawiczki. Pozostaje w bezpiecznej odległości 2 metrów i oczekuje z nim do momentu odebrania ucznia przez rodziców.
  3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrekcję o zaistniałej sytuacji.
  4. Dyrektor lub osoba pełniąca dyżur kierowniczy zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz rodziców ucznia o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
  5. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń, są jak najszybciej dezynfekowane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia personelu

  1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, tel. (61) 646 78 57 lub 609 794 670, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz organ prowadzący. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu, w celu odizolowania go od innych osób. Pracownikowi oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki. Ustala się listę osób z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia.
  4. Dyrektor powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, tel. (61) 646 78 57 lub 609 794 670 oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajdzie taka konieczność, należy stosować się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ewentualnie należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację

Procedury w formacie pdf

Skip to content