AKTUALIZACJA WAŻNA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA23

Dnia 31. 03.2023 opublikowane zostaną wyniki egzaminu w sesji Zima23. – dostępne na portalu zdającego  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f oraz w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie zdadzą  egzaminu z sesji styczeń – luty 2023 i chcą podejść do egzaminu ponownie,  powinny złożyć deklarację na sesję Lato 23

  do 7 kwietnia 2023 r.

 

Zgodnie z harmonogramem CKE, osoby, które chcą podejść do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2023 powinny złożyć wkrótce odpowiednią deklarację:

FORMUŁA 2019 ( kwalifikacje INF.02, CHM.03, INF.03, CHM.04):

UWAGA:

 • Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, deklarację należy złożyć do 7 lutego 2023 
 • W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdadzą tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 –deklarację należy złożyć  do 7 kwietnia 2023 r.

Instrukcja wypełnienia deklaracji:

 • Wydrukuj  zamieszczoną poniżej odpowiednią deklarację lub pobierz ją w sekretariacie uczniowskim.
 • Zaznacz krzyżykiem pole jestem uczniem/absolwentem
 • Wprowadź datę wypełniania deklaracji
 • Wypełnij czytelnie dane osobowe i adres korespondencyjny
 • Zaznacz krzyżykiem pole Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji Lato 2023
 • Zaznacz krzyżykiem odpowiednie pola Do egzaminu będę przystępować …
 • Jeżeli posiadasz opinie poradni o dyslekcji, dysortografii lub dyskalkuli i odpowiednie dokumenty są u Pani Pedagog, zaznacz TAK w polu Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu oraz Do deklaracji dołączam*: Krzyżykiem: Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)-  nie musisz dołączać dokumentów
 • Jeżeli posiadasz opinię poradni o dysleksji, dysortografii lub dyskalkulii lub masz zalecenia od lekarza związane z chorobą i nie przekazałaś/łeś ich do Pani Pedagog, zaznacz TAK w polu Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu oraz dołącz kserokopie (lub skany) odpowiednich dokumentów do deklaracji ( zaznacz właściwe pole)
 • Podpisz deklarację czytelnie

T19_deklaracjaINF02

T19_deklaracjaINF03

T19_deklaracjaCHM03

T19_deklaracjaCHM04

FORMUŁA 2017 ( kwalifikacje AU59, AU60, EE08, EE09 – uczniowie i absolwenci szkoły, którzy będą przystępować ponownie lub po raz pierwszy do egzaminu zawodowego):

T19_deklaracjaAU60

T19_deklaracjaEE08

T19_deklaracjaEE09

UWAGA ABSLOWENCI: Proszę zwrócić uwagę na potrzebę dołączenia do deklaracji skanów/kserokopii  świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumentów poświadczających potrzebę dostosowania warunków zdawania egzaminu.

Wypełnioną deklarację  proszę przekazać do szkoły do 7 lutego 2023 na jeden ze sposobów:

 • osobiście do sekretariatu uczniowskiego ( w godzinach 9.00-14.00)
 • zeskanuj wypełnioną deklarację do formatu pdf  i prześlij meilem na  adres: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl
 • jeżeli nie masz możliwości zrobienia skanu, ostatecznie zrób zdjęcie i prześlij meilowo na powyższy adres

UWAGA: W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdadzą tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 –deklarację należy złożyć  do 7 kwietnia 2023 r.

 

 

Skip to content