Cykl kształcenia: 4 lata

Języki obce:  Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)
Zawody:  Technik analityk

Przedmioty rozszerzone: 
Technikum 4-letnie – Matematyka, Chemia
Technikum 5-letnie – Biologia, Chemia

Przedmioty punktowane obowiązkowe:

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe:

 • Chemia
 • Język obcy nowożytny

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Praktyki:
Technikum 4-letnie – w 2 i 3 klasie
Technikum 5-letnie – w 3 i 4 klasie

Zajęcia dodatkowe do wyboru:

 • chemia kosmetyczna
 • działania na rzecz ochrony środowiska

KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU CHEMII NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Aby uzyskać tytuł technika analityka uczeń musi zdać 2 egzaminy zawodowe:
kwalifikacja AU.59 (klasa 3)– przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;
kwalifikacja AU.60 (klasa 4)– wykonywanie badań analitycznych.

Podczas nauki zawodu oprócz wielu godzin zajęć teoretycznych uczeń będzie miał możliwość zdobywania praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych profesjonalnych pracowniach chemicznych na zajęciach tj. technika laboratoryjna, pracownia technik analitycznych, preparatyka nieorganiczna i organiczna, praktyki zawodowe (odbywane w szkole w 2 klasie), pracownia pomiarów technicznych, pracownia technik analitycznych pracownia towaroznawstwa, pracownia bioanalityki.

W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie:

 • zapoznają się ze specyfiką pracy w laboratorium, poznają sprzęt oraz zasady bhp;
 • wykonują badania różnorodnych produktów użytku codziennego (tj. kosmetyki, leki, produkty spożywcze np. coca-cola, nawozy sztuczne), badania mikrobiologiczne i bioanalityczne oraz badania środowiskowe;
 • uczą się korzystać z różnorodnej aparatury np. spektrofotometrów, refraktometrów, polarymetrów, elektrod i elektrolizerów.

W klasie 3 uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w renomowanych firmach i zakładach pracy (m.in. Aqanet, laboratoria medyczne i weterynaryjne, Stacja Chemiczno – Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, STOMIL, Luvena, Biofarm, Farmapol).

Dla chętnych uczniów:

 • organizowane są zajęcia dodatkowe z chemii kosmetycznej podczas której uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z tego zakresu oraz samodzielnie otrzymują kremy, maseczki, toniki i inne kosmetyki. Przeprowadzają też badania kosmetyków pod względem jakościowym i ilościowym.
 • uczniowie wykonują projekty związane z udziałem w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości gdzie osiągają sukcesy.
 • co roku organizowana jest Noc Odkrywców, podczas której uczniowie uczą się wykonują efektowne doświadczenia związane z ogniem, światłem oraz inne na co dzień nie wykonywane na zajęciach.
 • zajęcia z ochrony środowiska gdzie uczniowie prowadzą badania środowiskowe dzięki którym zostają niejednokrotnie laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • w szkole organizowane są zajęcia laboratoryjne dla gimnazjalistów w których prowadzeniu wspomagają nauczycieli uczniowie technikum.

Po szkole uczniowie znajdują zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów)
 • laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu)
 • laboratoriach środowiskowych (analiza wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń ekosfery)
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych)
 • laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)
 • laboratoriach naukowo-badawczych.

Rozszerzona wiedza z chemii pomoże uczniowi zostać studentem biomedycyny, biotechnologii, farmacji, kosmetologii chemii, technologii chemicznej i ochrony środowiska.

Wybierając kierunki pokrewne na studiach uczeń bez problemu poradzi sobie na pracowniach chemicznych, które w dużej mierze są powtórką zajęć z technikum.

Skip to content