Zgodnie z harmonogramem CKE, osoby, które chcą podejść do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2022 powinny złożyć wkrótce odpowiednią deklarację:

FORMUŁA 2017 ( kwalifikacje AU59, AU60, EE08, EE09 – uczniowie i absolwenci szkoły, którzy będą przystępować ponownie do egzaminu zawodowego):

 • Wydrukuj poniżej zamieszczoną odpowiednią deklarację lub pobierz ją w sekretariacie uczniowskim.
 • Zaznacz krzyżykiem pole jestem uczniem/absolwentem
 • Wprowadź datę wypełniania deklaracji
 • Wypełnij czytelnie dane osobowe i adres korespondencyjny
 • Zaznacz krzyżykiem pole Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji Zima 2022
 • Zaznacz krzyżykiem odpowiednie pola Do egzaminu będę przystępować …
 • Jeżeli posiadasz opinie poradni o dyslekcji, dysortografii lub dyskalkuli i odpowiednie dokumenty są u Pani Pedagog, zaznacz TAK w polu Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu oraz Do deklaracji dołączam*: Krzyżykiem: Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)-  nie musisz dołączać dokumentów
 • Jeżeli posiadasz opinię poradni o dysleksji, dysortografii lub dyskalkulii lub masz zalecenia od lekarza związane z chorobą i nie przekazałaś/łeś ich do Pani Pedagog, zaznacz TAK w polu Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu oraz dołącz kserokopie (lub skany) odpowiednich dokumentów do deklaracji ( zaznacz właściwe pole)
 • Podpisz deklarację czytelnie

deklaracja_EE09

deklaracja_EE08

deklaracja_AU60

deklaracja_AU59

UWAGA ABSLOWENCI: Proszę zwrócić uwagę na potrzebę dołączenia do deklaracji skanów/kserokopii  świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumentów poświadczających potrzebę dostosowania warunków zdawania egzaminu.

Wypełnioną deklarację  proszę przekazać do szkoły do 15 września 2021 na jeden ze sposobów:

 • osobiście do sekretariatu uczniowskiego ( w godzinach 9.00-14.00)
 • zeskanuj wypełnioną deklarację do formatu pdf  i prześlij meilem na  adres: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl
 • jeżeli nie masz możliwości zrobienia skanu, ostatecznie zrób zdjęcie i prześlij meilowo na powyższy adres

FORMUŁA 2012 ( kwalifikacje jednoliterowe A59, A60, E12, E13, E14 – absolwenci szkoły):

Deklarację proszę pobrać ze strony OKE: deklaracja formuła 2012

Proszę zwrócić uwagę na potrzebę dołączenia do deklaracji skanów/kserokopii  świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumentów poświadczających potrzebę dostosowania warunków zdawania egzaminu.

Wypełnioną deklarację  proszę przekazać do szkoły do 10 września 2021 na jeden ze sposobów:

 • osobiście do sekretariatu uczniowskiego ( w godzinach 9.00-14.00)
 • zeskanuj wypełnioną deklarację do formatu pdf  i prześlij meilem na  adres: sekretariat.uczniowski@technikum19.edu.pl
 • jeżeli nie masz możliwości zrobienia skanu, ostatecznie zrób zdjęcie i prześlij meilowo na powyższy adres

 

Skip to content