Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu
na rok szkolny 2017/2018

 §1

Podstawa prawna

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in.sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

§2

Regulamin określa zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych  Technikum Nr 19 w Zespole Szkół Licealno-Technicznych.

§ 3

O przyjęcie do klasy pierwszej technikum dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 4

 1. Proponowane oddziały w Technikum Nr 19:
Symbol oddziału Zawód Liczba oddziałów Języki obce Punktowane przedmioty Zajęcia dodatkowe
T-CA Technik analityk 1 Angielski, niemiecki Chemia, język obcy do wyboru, matematyka Do wyboru:

– chemia kosmetyczna

– działania na rzecz ochrony środowiska

T-IA Technik informatyk 1 Angielski, niemiecki Informatyka, język obcy do wyboru, matematyka Grafika komputerowa
T-IB Technik informatyk 1 Angielski, niemiecki Informatyka, język obcy do wyboru, matematyka Gry komputerowe i eSport
T-IC Technik informatyk 1 Angielski, niemiecki Informatyka, język obcy do wyboru, matematyka Aplikacje internetowe i mobilne
T-ID Technik informatyk 1 Angielski, niemiecki Informatyka, język obcy do wyboru, matematyka Sieci komputerowe i bazy danych

§5

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty (podanie, kartę pomocniczą
  w postępowaniu rekrutacyjnym) od 22 maja (poniedziałek) do 9 czerwca 2017r. (piątek) do godz. 15.00 w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
 2.  W terminie od 23 czerwca (piątek) do 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, składając:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (dopuszcza się kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dopuszcza się kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3.  Kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat składa w szkole pierwszego wyboru do 26 czerwca 2017r. , do godz. 15.00 i tym samym rezygnuje z kolejnych wyborów oraz wpisuje przy nazwach pominiętych szkół „nie wybieram”.
 4. Do 27 czerwca 2017r. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. W dniu 12 lipca 2017r. (godz. 10.00) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości:
  • listę kandydatów zakwalifikowanych,
  • listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

  Listy zawierają  imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Komisja podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

 6. Do 13 lipca 2017r (do godz 15.00) szkoła (sekretariat) wydaje skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 7. Do 20 lipca 2017r. do godz. 12.00 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w Technikum Nr 19 poprzez  dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku),
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • 3 fotografii,
  • karty zdrowia,
  • odpisu aktu urodzenia.
 8. 21 lipca 2017r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 9. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, kandydat ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 10.  Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.
 11. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, kandydat ma możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do szkoły.
 12. W przypadku niepełnego naboru odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 29 sierpnia 2017 roku.

 

§ 6

 1. 1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Technikum Nr 19:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły (przyjmowane jest tylko na formularzu urzędowym, który kandydat pobiera z gimnazjum lub ze strony city.poznan.pl/oswita lub www.nabor.pcss.pl/poznan
  2. karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym wydana przez gimnazjum,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie dostarczone do szkoły (skierowanie do poradni medycyny pracy wydaje sekretariat szkoły),
  5. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
  6. posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały lub uwierzytelnione kopie),
  7. 3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres) dostarczone w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki),
  8. karta zdrowia (dostarczona w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki),
  9. kserokopia aktu urodzenia (dostarczona w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki).
 2. Wszystkie dokumenty należy składać w foliowej obwolucie.

§ 7

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ustala i podaje do wiadomości Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego i określony w  Zarządzeniu nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  przedstawia tabela poniżej.
 1. Przy przyjęciu do Technikum Nr 19 w Poznaniu bierze się także pod uwagę zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( U. z 2016 poz 1943 ze zm.).

 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie
1. liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący: 18 punktów
bardzo dobry: 17 punktów
dobry: 14 punktów
dostateczny: 8 punktów
dopuszczający: 2 punkty
Max 18 punktów Maksymalnie 100 punktów
2. liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego)
celujący: 18 punktów
bardzo dobry: 17 punktów
dobry: 14 punktów
dostateczny: 8 punktów
dopuszczający: 2 punkty
max 18 punktów
3. liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego)
celujący: 18 punktów
bardzo dobry: 17 punktów
dobry: 14 punktów
dostateczny: 8 punktów
dopuszczający: 2 punkty
max 18 punktów
4. liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego)
celujący: 18 punktów
bardzo dobry: 17 punktów
dobry: 14 punktów
dostateczny: 8 punktów
dopuszczający: 2 punkty
max 18 punktów
5. świadectwo z wyróżnieniem max 7 punktów
6. 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
max 18 punktów
7. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu max 3 punkty
8. egzamin gimnazjalny:
a) „część humanistyczna”
– język polski (max 100%=20 pkt)
– historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt
b) „część matematyczno-przyrodnicza”
– matematyka (max 100%=20 pkt)
– przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)
c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100%=20 pkt)
max 40 punktów

max 40 punktów

max 20 punktów

Maksymalnie 100 punktów
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA
200
 1. Po zakończeniu przyjmowania dokumentów od kandydatów, uwzględniając ich preferencje, Szkolna Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zaniechaniu naboru do określonej klasy. O zaniechaniu naboru do określonej klasy szkoła niezwłocznie zawiadomi zainteresowanych kandydatów.

§ 8

 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:
  1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  2. laureat olimpiad dla gimnazjalistów:
   • Olimpiada Chemiczna Gimnazjalistów ( dla klasy technika analityka)
   • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
   • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
   • Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, ( ( dla klasy technika informatyka)
  3. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 6 tabeli.
 2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

§ 9

 1. Dyrektor powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną 17 stycznia 2017 r.
 2. Rekrutacja do klas pierwszych jest przeprowadzana przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną od 22 maja do 29 sierpnia 2017r.
 3. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów, Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.
 4. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami określonymi w § 7 z zastrzeżeniem 8.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 7. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.

_____________________________________

Dyrektor

Zespołu Szkół Licealno-Technicznych

w Poznaniu

Pobierz w formacie pdf